Vibor

Vibors verksamhet startade redan 1998 som ett HVB-hem för ungdomar med sociala och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

I slutet av 2011 startades en ny verksamhetsgren upp, Vibor Stödboende, med träningslägenheter i vanliga flerfamiljshus på olika platser i centrala Uppsala.


Kvalitetsansvarig/tf VD, Chatarina Drape, 070-579 45 75 mail: chatarina.drape@vibor.se
Verksamhetschef, Adam Rogård, 073-999 0822 mail: adam.Rogard@vibor.se
Samordnare Markus Feng-Bergström, 070-758 26 66 mail: markus.bergstrom@vibor.se

På Vibor arbetar vi aktivt med vår värdegrund och vision för att all personal ska utgå från samma plattform i sitt arbete och bemötande gentemot eleverna.

Värdegrund:

Respekt innebär tillit, öppenhet och ärlighet. Eleverna ses inte som ett problem utan de är individer som äger ett problem. Det innebär att vi tar eleverna på allvar, vi skapar relationer, vi möter upp med empati och artighet.

Trygghet innebär kompetent personal med värme och engagemang. Verksamheten kännetecknas av struktur, rutiner, strukturerad behandling, arbete mot droger och kriminalitet och för omsorg, trygg fritid och ett värdefullt liv.

Professionellt förhållingssätt: På Vibor önskar vi ha laganda, vi arbetar mot samma mål, vi är vuxna förebilder och vi möter både medarbetare och elever respektfullt. I vårt arbete förstärker vi det friska hos eleven.

Kompetens: På Vibor har vi både manliga och kvinnliga medarbetare, mångkulturell personalgrupp, utbildad personal i förhållande till uppdraget som arbetar under regelbunden handledning av erfaren psykolog.

Vision:

Då varje människa är unik måste vi som vårdgivare vara öppna, lyhörda och flexibla för att kunna möta människan utifrån sina specifika behov. Det finns inte en patentlösning som fungerar för alla, därför har vi på Vibor hela tiden strävat efter att kunna skapa individanpassade lösningar för våra klienter. Vi vill, som vårdgivare, verka för att alla får en chans att odla sina kvaliteér och resurser för att lättare kunna skapa sig en plats i vårt samhälle. Vi vill bidra med trygghet, mål och mening i livet för de vi arbetar för i vår verksamhet.