Integration & Stöd


Bakgrund

Antalet asylsökande som kommer till Sverige har de senaste åren ökat kraftigt. Antalet ensamkommande barn och unga har också markant ökat.

Övervägande delen av dessa barn och unga kommer från Afghanistan, Eritrea, Irak, Syrien och Somalia.

Flera av dessa individer är hänvisade till att på egen hand starta ett helt nytt liv i Sverige vilket kan kräva mer eller mindre omfattande stödinsatser från samhällets sida. Människor som på grund av faktorer som våld, förföljelse eller krig i sitt hemland har drivits på flykt har mer sammansatta och komplicerade svårigheter än övriga personer med vårdbehov.

Att arbeta med stöd för denna målgrupp utifrån ett helhetsgrepp innebär för oss att arbeta med dubbel ansats och på klientens eget språk. Varje uppdrag skräddarsys utifrån den enskildes bakgrund, modersmål och behovsbild. Det är av största vikt att den placerade är delaktig och förstår syftet med de insatser som görs för att individen inte ska tappa tron på sig själv och samhället.

Målgrupp

  • Ungdomar och mindre familjer som antingen anlänt nyligen till Sverige och av olika anledningar inte lyckats etablera sig, eller är i behov av stödinsatser på sitt eget modersmål för att kunna skapa sig en meningsfull livssituation
  • Personer som genom kommunens socialtjänst har uppmärksammats på grund av begynnande associalitet/kriminalitet, användande av droger (men där missbruket inte är den huvudsakliga problematiken), beteendeproblem (till exempel aggressivt utåtagerande), empatiska störningar, självdestruktiva inslag i livsföringen och/eller relationsproblem i familjen.

Arbetssätt

I de fall då behov finns kan vi tillgodose extern terapeutisk behandling med någon av de psykologer som Vibor har upparbetade kontakter med. Vi kan också erbjuda mer beteendeinriktad behandling till exempel ART-träning via våra egna instruktörer. Vi har dari/farsitalande personal med kvalifikation och lång erfarenhet av att erbjuda denna målgrupp terapeutiska samtal; såväl enskilt, i par eller med hela familjen/nätverket. Vibors boendestödjare/coacher lotsar individen genom dagligt stöd med pedagogiska, praktiska, strukturella och kognitivt inriktade stödinsatser.

Framgångsfaktorn är att arbetet sker samordnat, intensivt och strukturerat - KASAM - och dessutom på klientens eget språk. Det är viktigt att planeringen görs i samråd med klienten och utifrån dennes egna resurser.

Varje uppdrag anpassas genom personal med en för uppdraget lämplig språk- och kulturkompetens. Vibor har även personal med flera års erfarenhet av arbete inom asylprövningen på Migrationsverket som kan ge den enskilde råd och stöd i till exempel kontakter med olika myndigheter.

Målsättning

Målet med våra insatser är att ungdomen/familjen vid slutet av placeringen ska vara bättre rustade för att kunna ha ett eget boende med livskvalitet, sköta ett arbete och/eller studier, samt förstå, tillämpa och respektera grundläggande samhällsnormer. Nyckeln till att nå detta mål ligger i att den enskilde ges rätt förutsättningar och möjligheter för att kunna påverka sitt eget förändringsarbete.