Vår Behandling

Att skapa en trygg plats där allt mående är tillåtet

Våra behandlingshem vänder sig till unga vuxna 18–26 år med beroendetillstånd, med eller utan psykisk ohälsa, kriminalitet samt aggressionsproblematik. Vi bedriver en modifierad tolvstegsbehandling med kompletterande KBT-samtal. Vid individuella behov erbjuder vi även enskild psykoterapi. Vi bedriver program för spelmissbruk, återfallsprevention och kriminalitet som livsstil.

Vi tillhandahåller även en kostnadsfri utbildning för närstående.
Vi erbjuder en trygg plats där vi alltid har den unge i centrum. En kompetent personalgrupp finns till hands dygnet runt. Personalen utgår från ett individuellt, lågaffektivt bemötande. Vi ser fördelar och framför allt behovet av att ha separata enheter för kvinnor och män.

Vi har därför två skilda enheter. Gläntan Unga vuxna kvinna & Gläntan unga vuxna man

102587968_3019386794804882_7616356146948451831_n

Vår primärbehandling är tre månader. Vi kan även erbjuda en individuellt anpassad förlängd behandling. Vår önskan är en tät samverkan med våra uppdragsgivare för att uppnå bästa möjliga resultat av vår behandling. Vi har tillgång till läkare och sjuksköterska för att få hjälp med abstinensbehandling. Vi kan även vid behov erbjuda nedtrappning av bensodiazepiner.

Utgångspunkten är Minnesotamodellens 12-stegsbehandling i grupp samt kompletterande individuella KBT-samtal. Verksamheten utgår från 12-stegsmodellen, där gruppsittningar och föreläsningar är ett bärande inslag i behandlingen. Vi säkerställer en drogfri behandlingsmiljö genom provtagning med urinprov, utandning och salivprov såväl slumpmässigt som vid misstanke och före och efter och ledigheter.

Motiverande insatser genom MI-samtal sker dygnet runt av behandlande personal på behandlingshemmet. Målsättning är att stötta den unge i att förstå och acceptera sina problem, se hopp och vilja använda de verktyg vi erbjuder för att uppnå en bestående livsstilsförändring. Vi har ett salutogent förhållningssätt och lägger mycket fokus på att bygga vidare på den unges resurser och det som är friskt. Vi tillämpar Socialstyrelsens rekommendationer avseende evidensbaserade metoder. Vi har valt de metoder som ger bäst resultat i förhållande till målgrupp.

Vår behandlingsmodell består fyra väl genomarbetade faser

Gläntan unga vuxna är en godkänd verksamhet hos Inspektioner för vård och omsorg som följer Socialstyrelsens krav och rekommendationer avseende vård och behandling.  

Gläntan unga vuxnas behandlingsupplägg vänder sig till unga vuxna med beroendetillstånd i kombination med psykisk ohälsa, kriminalitet samt aggressionsproblematik. Vi bedriver även program för återfallsprevention och kriminalitet.

Behandlingen utgår från 12-stegsmodellen, med föreläsningar, grupper samt enskilda uppgifter. Utöver detta bygger behandlingen på deltagande i självhjälpsgrupper såsom AA/NA samt motiverande samtal med behandlingspersonal. Behandlingstiden sträcker sig under 16 veckor exklusive eventuell utslussfas med möjlighet till individuell behandlingstid.

Vår behandling består av 3 faser

 1. Introduktionsfas
 2. Behandlingsfas
 3. Utslussfas

Återvändardagar

Gläntan unga vuxna erbjuder eftervård i form av återvändardagar under ett års tid efter avslutad primärbehandling. Dessa bokas in efter individens behov.

Övrigt

Gläntan unga vuxna har en bred kompetens i personalgruppen, vi har dubbelbemanning dygnet runt. För individerna finns det ett strukturerat veckoschema där det ingår gym eller annan träning varje vecka. Självhjälpsmöten 1-2 gånger i veckan via AA/NA. Vi verkar för att hitta en balans i vardagen och för att individen ska få en meningsfull vardag i verkar för goda sociala sammanhang. Individen får även möjlighet till ADL träning och träna på socialt accepterade beteenden.

Gläntan unga vuxnas bedömningsinstrument och riktade insatser

 • ASI/ ADAD
 • ADDIS
 • BDI/BAI/ATQ
 • IDS-100 Riskprofil
 • DOK-Ung
 • Haschavvänjningsprogrammet
 • Kriminalitet som livsstil (PiKT)
 • KBT-samtal
 • Psykoterapi

 

Kompetenser: Socionomer, beteendevetare, alkohol- och drogterapeuter, socialpedagoger, behandlingsassistenter, sjuksköterska och psykoterapeut KBT. Vi har psykiatriker och psykolog som kan genomföra neuropsykiatriska utredningar under placeringstiden. Vi har även tillgång till en leg. psykoterapeut. 

Är du ung vuxen och vill veta mer om vår behandling?

Hos oss på Gläntan Unga vuxna får du möjlighet att lägga grunden till en livsstilsförändring som ger goda förutsättningar för ett liv utan droger och kriminalitet. Meningen är att du ska lämna oss med stärkt förmåga och nya strategier för att hantera tankar och känslor i vuxenlivet. Att leva drogfritt i ett bättre mående.

12-stegsmodellen och KBT ligger som grund för vår behandling. Arbetet sker till största delen i gruppsittningar. I gruppen delar du dina erfarenheter, hur mycket väljer du själv. Vi bedriver en modifierad behandlingsmodell där styrkan i vår behandling är att vi även ger utrymme för individuella behov. Vi ser fördelar med, och framför allt behovet av, att ha separata enheter för kvinnor och män. Vi har därför två skilda enheter.
Under tiden du är i behandling hos oss medverkar du aktivt med att upprätta en grundstruktur i form av schema för dagen och veckan. Detta för att arbeta med bl.a. impulskontroll och förutsägbarhet. Du får två kontaktpersoner som stöttar dig extra under behandlingstiden. I behandlingsprogrammet ingår nätverksarbete och deltagande i AA/NA grupper.

I den mån det går försöker vi ordna så att du får delta i möte på din hemort.
Vi lägger stor vikt vid att samarbeta med din socialsekreterare när det gäller vårdplanering, uppföljning av vården och samordning med fortsatt vård på hemmaplan efter avslutad behandling. Vi har även externa aktörer, viktiga i ditt tillfrisknande, som kommer till behandlingshemmet och informerar om sina verksamheter.

En stor del av personalgruppen har egna erfarenheter av att vara beroende. Vi har bred kompetens och är bl.a. socionomer, beteendevetare, tolvstegsbehandlare, beroendeterapeuter och behandlingspedagoger. Vi har även en hälsovetare, specialiserad inom kost och motion. Vi har också en fantastiskt duktig kock på plats. Vi har alla ett genuint intresse för behandling av unga.

Vi erbjuder dig b.la.

 • En trygg plats där du kan jobba med dig själv och din beroendeproblematik.
 • Hög personaltäthet dygnet runt.
 • Nya verktyg för att kunna uppnå en bestående förändring av livssituationen.
 • 12-stegsmodellen som ett bärande inslag i behandlingen.
 • Kognitiv beteendeterapi vid behov.
 • Mindfulness.
 • Fysiska aktiviteter såsom styrketräning, simning mm.
 • Planering för fortsatt stöd efter avslutad behandling.
109684363_215864626273983_8292047965612491831_n

Är du redo för att gå in i vår behandling?

Då kommer du tillsammans med den som är placeringsansvarig först på ett informationsbesök där du får veta mer om vår behandling. Du får även möjlighet att berätta om dig själv, dina tankar och vad du vill få ut av din behandling. Vi kan även komma till dig för information, vid särskilda behov.

När du har varit hos oss på besök åker du hem funderar över vad du har fått veta om oss och rådgör med den som ansvarar för din placering. Är det så att vi beslutar att du får komma till oss och att vi också tror att vi kan hjälpa dig, så får du en tid för inskrivning, givetvis med uppdragsgivarens godkännande.

Innan inskrivning kan du behöva genomgå en avgiftning/abstinensbehandling.
Vi hjälper dig med stödinsatser kring denna planering. Vi kan erbjuda extern avgiftning och även nedtrappning på bensodiazepiner.

Övriga frågor?
Kontakta oss när du vill, dygnet runt, så berättar vi mer om oss och vår verksamhet.