Våra Riktade Insatser

Anhörigutbildning

CRAFT Community Reinforcement And Family Training (CRAFT) & familjesystemet utifrån självhjälpsrörelsen. Alla i den unges nätverk erbjuds 4+2 dagar. Utbildningen syftar till att öka kunskapen och minska den stress som nätverket upplever.

CRAFT kursen är problemfokuserad, baserat på att utveckla och träna färdigheter och på att förbättra närståendes fysiska och psykiska hälsa. Det är ett icke konfrontativt förhållningssätt som ökar sammanhållning och minskar konflikter.

Genom delaktighet och att bli inkluderad stärker detta den unges motivation och minskar risken för oavsiktliga negativa förstärkningar av dysfunktionella beteendemönster.

pair-1853996_640.jpg

Psykoterapi

Ett bedömningssamtal á 60 minuter.

Syftet är att jämbördigt och tillsammans med den unge, sätta ord på svårigheter samt bedöma svårighetsgraden av den känslomässiga och psykiska ohälsa som eventuellt har utvecklats. I förekommande fall söka definiera hur dessa parametrar påverkar ett destruktivt beteende såsom missbruk eller självskadebeteende.

  • Att tillsammans med den unge bedöma graden av underliggande egen psykiatrisk problematik.
  • Att skräddarsy förutsättningarna för de fem påföljande stödsamtalen.

 

Fem stödjande samtal á 60 minuter.

Syftet är att bekräfta den unges erfarenheter av trauma utan att fördenskull bli för ”djuplodande”.

  • Att belysa hur relationer och kommunikation i den unges ursprungsfamilj påverkat hen i hur beteenden lever kvar i nutid. Hjälpa till med att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig kommunikation framdeles.
  • Att hjälpa den unge gå framåt med ny energi och hen att omvandla de negativa erfarenheterna av stress till positiv energi och handlingskraft.
  • Att genom upplägget med ett begränsat antal samtal skapa ett incitament för effektivt stöd på relativt kort tid.

Individuella KBT samtal

Ett bedömningssamtal á 45 minuter.

Syftet är att jämbördigt och tillsammans med den unge, sätt ord på svårigheter samt bedöma svårighetsgraden av den känslomässiga och psykiska ohälsa som eventuellt har utvecklats. I förekommande fall söka definiera hur dessa parametrar påverkar ett destruktivt beteende såsom missbruk eller självskadebeteende. Att tillsammans med den unge bedöma graden av underliggande psykiatrisk problematik. Att skräddarsy förutsättningarna för de fem påföljande stödsamtalen.

  • Att belysa hur relationer och kommunikation i den unges ursprungsfamilj påverkat hen i hur beteenden lever kvar i nutid. Hjälpa till med att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig kommunikation framdeles.
  • Att hjälpa den unge gå framåt med ny energi och hen att omvandla de negativa erfarenheterna av stress till positiv energi och handlingskraft.
  • Att genom upplägget med ett begränsat antal samtal skapa ett incitament för effektivt stöd på relativt kort tid.

Återfallsprevention

Återfallsprevention Missbruk Individuella samtal som grundar sig på Marlatts modell för återfallsprevention (ÅP) som baseras på en rad kognitiva och inlärningspsykologiska strategier som syftar till att minska risken för återfall. ÅP innehåller kognitiva och beteendemässiga verktyg för att hantera alla stegen i återfallsprocessen.

Dessa verktyg fokuserar dels på specifika strategier riktade mot uppenbara återfallsrisker, dels på globala strategier för att hantera mer svårobserverbara risker. Båda dessa typer av strategier ryms inom tre olika kategorier; färdighetsträning, kognitiv omstrukturering samt livsstilsbalansering.

Omfattning
Återfallspreventionsprogrammet består av 8 träffar à ca 60 minuter, med en intensitet på 1–2 träffar per vecka.

Kriminalitet som livsstil

Kriminalitet som livsstil är ett strukturerat program som utvecklats av Walters och som sedan omarbetats till svenska förhållanden av stiftelsen kriminalitet som livsstil och G. Bergström. Programmet kan ske såväl individuellt som i grupp.

Programmet synliggör för den unge vilka tankemönster, handlingsmönster denne har utvecklat i sin kriminalitet. Det i kombination med att få förståelse för hur brotten påverkat sig själv, andra och omgivningen i stort skapar en förståelse hos den unga vuxna vilka drivkrafter som riskerar att utveckla en kriminell livsstil.

Ett bedömning samtal inkl. kartläggning av kriminalitetsproblematiken med stöd av PiKT-test. MI-samtal/stödsamtal kring attityder, värderingar och tankemönster som leder till kriminalitet.

Spelprogrammet

Till spelfriheten är ett manualbaserat program med 8+4 träffar. Kognitiv beteendeterapi vid spelberoende, utvecklat av Liria Ortiz. Här ges den unge möjlighet att hantera den skam som spelandet skapat, insikt i sina drivkrafter och vad som vidmakthåller beteendet samt strategier att bryta spelandet. Vi rekommenderar även att delta i GA möten under och efter insatsen.

Samtalsrådgivning för familjer

Lever ni under känslomässigt stressande förhållanden eller brister kommunikation i familjen. Anhöriga känner sig ofta osäkra, rädda och ängsliga över vad som ska hända när man börjar prata om problemet. Ni är inte ensamma i er situation. Vi har god kompetens och lång erfarenhet inom detta område. Vi har även möjlighet att göra hembesök för stöd och råd i en krissituation. Hör av ser så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa till med.

Konsultativ rådgivning

Vi erbjuder enskilda samtal utifrån ett kognitivt förhållningssätt i syfte att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och kan därför leda till att individen och/eller den närstående mår dåligt. Det kan även handla om bristande motivation att ta tag i problemet eller att familjen är i behov av ett “bollplank” där motiverande samtal är mer gynnsamt. Hör av ser så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa till med.

Konsultativ rådgivning med fokus på missbruk och beroendeproblematik

Vi erbjuder enskilda samtal utifrån ett kognitivt förhållningssätt i syfte att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och kan därför leda till att individen och/eller den närstående mår dåligt. Det kan även handla om bristande motivation att ta tag i problemet eller att familjen är i behov av ett “bollplank” där motiverande samtal är mer gynnsamt.

Samtalsrådgivning för familjer

Lever ni under känslomässigt stressande förhållanden eller brister kommunikation i familjen. Anhöriga känner sig ofta osäkra, rädda och ängsliga över vad som ska hända när man börjar prata om problemet. Du kan prata med oss och ni är inte ensamma i er situation. Vi har god kompetens och lång erfarenhet inom detta område.