Riktade Insatser

Uppdrag för externa stöd- och hjälpinsatser
av behandlingskaraktär

Uppdragsutföraren ska bistå den unge och familjehemmet med riktade insatser, övrigt stöd och utbildning. Uppdragsutföraren skall enligt nedan bistå med riktade insatser.

Efter överenskommelse tillhandahåller vi

 • Tolvstegsinriktat samtal med Adiktolog 1 ggr i veckan
 • Tolvstegsinriktat samtal med tolvstegsterapeut 1 ggr i veckan
 • Fokuserad handledning till den unge av tolvstegsterapeut 1 ggr i veckan
 • Stöd i kontakter med psykiatrin
 • Stöd i kontakter gällande medicinering samt eventuell neuropsykiatrisk utredning
 • Urinprovtagning vid anmodan
 • Stöd i kontakter gällande kommande skolgång och fritidsaktiviteter
 • Anhörigstöd och anhörig utbildning
 • Anhörigsamtal enskilt och/eller i par
linkedin-sales-solutions-W3Jl3jREpDY-unsplash

Psykoterapi och individuella KBT samtal 

Vi erbjuder extern psykoterapi och/eller individuella KBT samtal utifrån individens förutsättningar som består av 60 eller 45 minuters samtal. 

Psykoterapi

Ett bedömningssamtal á 60 minuter.

Syftet är att jämbördigt och tillsammans med den unge, sätta ord på svårigheter samt bedöma svårighetsgraden av den känslomässiga och psykiska ohälsa som eventuellt har utvecklats. I förekommande fall söka definiera hur dessa parametrar påverkar ett destruktivt beteende såsom missbruk eller självskadebeteende.

 • Att tillsammans med den unge bedöma graden av underliggande egen psykiatrisk problematik.
 • Att skräddarsy förutsättningarna för de fem påföljande stödsamtalen.
Fem stödjande samtal á 60 minuter.

Syftet är att bekräfta den unges erfarenheter av trauma utan att fördenskull bli för ”djuplodande”.

 • Att belysa hur relationer och kommunikation i den unges ursprungsfamilj påverkat hen i hur beteenden lever kvar i nutid. Hjälpa till med att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig kommunikation framdeles.
 • Att hjälpa den unge gå framåt med ny energi och hen att omvandla de negativa erfarenheterna av stress till positiv energi och handlingskraft.
 • Att genom upplägget med ett begränsat antal samtal skapa ett incitament för effektivt stöd på relativt kort tid.

Individuella KBT samtal

Ett bedömningssamtal á 45 minuter.

Syftet är att tillsammans med individen, sätta ord på svårigheter samt bedöma svårighetsgraden av den känslomässiga och psykiska ohälsan som eventuellt har utvecklats. I förekommande fall definiera hur dessa parametrar påverkar ett destruktivt beteende såsom beroendetillstånd eller självskadebeteende. Att tillsammans med individen bedöma graden av underliggande psykiatriska problematik. Att skräddarsy förutsättningarna för de fem påföljande stödsamtalen.

 • Att belysa hur relationer och kommunikation i den unges ursprungsfamilj påverkat hen i hur beteenden lever kvar i nutid. Hjälpa till med att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig kommunikation framdeles.
 • Att hjälpa den unge gå framåt med ny energi och hen att omvandla de negativa erfarenheterna av stress till positiv energi och handlingskraft.
 • Att genom upplägget med ett begränsat antal samtal skapa ett incitament för effektivt stöd på relativt kort tid. 

Anhörigprogram

Alla i individens nätverk erbjuds 4+2 dagar. Utbildningen syftar till att öka kunskapen och minska den stress som nätverket upplever.

CRAFT Community Reinforcement And Family Training (CRAFT) & familjesystemet utifrån självhjälpsrörelsen.

CRAFT kursen är problemfokuserad, baserat på att utveckla och träna färdigheter och på att förbättra närståendes fysiska och psykiska hälsa. Det är ett icke konfrontativt förhållningssätt som ökar sammanhållning och minskar konflikter.

Genom delaktighet och att bli inkluderad stärker detta den unges motivation och minskar risken för oavsiktliga negativa förstärkningar av dysfunktionella beteendemönster.

jack-sharp-ShCVvQbQBDk-unsplash
priscilla-du-preez-F9DFuJoS9EU-unsplash

Hur uppnår vi dessa mål?

 • Regelbundna samtal mellan ungdomen och dess kontaktmän.
 • Skapa nätverk med vårdnadshavare, arbetsgivare, myndigheter, ideella organisationer, gode män, etcetera.
 • Upprätta en genomförandeplan tillsammans med ungdomen och socialtjänsten.
 • Motiverande samtal och studiestöd.
 • Skapa en familjär stämning utan att ge avkall på vår professionalitet.
VIBOR

Placeringsförfrågan