Familjehem för barn och unga 0 -18 år

Konsulentstödd familjehemsverksamhet

Vibor Familjehem förmedlar jour och familjehem som kan ta emot barn och unga i åldrarna 0 -18 år. Vår jourverksamhet kan ta emot barn dygnet runt. Tillsammans har vi lång erfarenhet och hög kompetens av att möta och arbeta med olika svårigheter hos barn och unga. Vi följer Socialstyrelsens krav och rekommendationer avseende en god vård och behandling. Vår målsättning är att ge barnen dom bästa förutsättningarna för en bra placering med stadiga familjehems lösningar. Att skapa en trygg tillvaro för den placerade liten som ung. Att bistå barnen med positiva förebilder i vardagen. Vi ser vikten av att arbeta som ett team tillsammans runt den placerade för att ge både barnen och familjehemmen det speciella stöd som de behöver. Våra insatser kännetecknas av fokus på det salutogena perspektivet, friskfaktorerna ser vi som en drivkraft i vårt stöd till de placerade individerna och familjehemmen. Detta i kombination med ett humanistiskt och lösningsfokuserat synsätt och väl fungerande metoder. Vi kan erbjuda riktade insatser bla. KBT och Psykoterapi.

Våra familjehem

Vi ställer höga krav på våra familjer och deras lämplighet. Vi ställer också krav på oss själva. Vi genomför löpande kvalitetsuppföljningar via SSIL, egenkontroller samt utbildning. Våra behandlare kan även bistå med spetskompetens inom vissa områden, såsom psykisk ohälsa. t.e.x självskadebeteende och ätstörningsproblematik mm.

Våra konsulenter

Vi har även hög kompetens hos våra konsulenter, socionom, beteendevetare, socialpedagoger och alkohol och drogterapuet. Vid behov har vi även tillgång psykolog och sjuksköterska. Vi erbjuder regelbunden handledning samt utbildning till familjehemmen som ökar deras förmåga att understödja placerade individens personliga utveckling och mognad. Vi har goda möjligheter att gå in med riktade insatser så att familjen kan lägga fullt fokus på de placerade barnen

Riktade insatser

 • Stöd i kontakter med psykiatrin BUP
 • Stöd i kontakter med socialtjänst
 • Stöd via kontaktperson till det placerade barnet
 • KTB-samtal
 • Terapeutiska samtal med psykolog
 • Ungdoms fokuserad handledning
 • Stödsamtal i beroendeproblematik
 • Stödsamtal i kriminalitet problematik
 • Anhörigstöd

Hur rekryterar vi familjehem?

I vårt arbete med att finna kvalificerade familjehem genomför vi en omfattande kartläggning. Vi inhämtar registerutdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister, Socialregistret, Försäkringskassan, Kronofogden och Transportstyrelsen. Detta följs av hembesök, grund- och djupintervju, skattningar och referenstagning. Kartläggningen redovisas i ett väl bearbetat utredningsunderlag som överlämnas till socialtjänsten.
Vi erbjuder kostnadsfritt anhörigprogram för våra familjehem, de placerade och deras anhöriga. Detta ger en möjlighet för familjens medlemmar och andra anhöriga att få träffa andra i samma situation och dela erfarenheter.

För dig som är intresserad av uppdrag som familjehem

Vill du/ni arbeta hos oss som familjehem?

Vi välkomnar både ensamstående personer och par att bli familjehem.
Vår ambition är att vi ska kunna spegla de olika familjestrukturer som finns i samhället,
där familjer lever i olika sammansättningar och har varierande boendeformer.

Vad som krävs när man vill bli familjehem är att man har

 • Ett tryggt hem
 • Positivt nätverk
 • Välmående
 • Engagemang
 • Tid
 • Flexibilitet

 

Vårt samarbete startar med att en av våra familjehemskonsulenter gör ett hembesök. Vid detta möte finns god tid för frågor och information.
Om vi därefter är överens att vi vill gå vidare tillsammans, sammanställs en så kallad familjehemsutredning utifrån flera olika intervjuer skattningar och utdrag från olika myndighetsregister. Våra konsulenter genomför dessa intervjuer med er som blivande familjehem.

Som familjehem ingår man i teamet Vibor familjehem

Familjehemskonsulenten besöker familjehemmet minst en gång var tredje vecka (ibland oftare) för handledning, råd och stöd. De finns tillgängliga dygnet runt, alla dagar under året. Konsulenten har den samordnande funktionen för alla insatser kring den placerade och har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren. Familjehemmet ges därmed möjlighet att fokusera på omsorgen om den placerade. Alla familjehem får genomgå vår uppskattade anhörigutbildning. Vi har även varje år olika utbildningsdagar där vi tar upp ämnen som berör ert uppdrag som familjehem. Ni får då också möjlighet att träffa andra familjehemsföräldrar som bor och verkar i samma geografiska område som ni gör. Verkar detta intressant? Hör av er så berättar vi mer om vår familjehemsverksamhet.

Vill du bli familjehem?

Vi söker ständigt efter familjer till vår verksamhet.
Känner du att din familj kan och vill bidra till att ge människor stöd och vägledning i en period i livet?

VIBOR

Placeringsförfrågan