Behandlingshem i Östhammar

Behandlingshemmet ligger i Östhammar och riktar sig till
målgruppen flickor 13-20 år med psykosocial problematik.

Åldersspann: 13-20 år

Platsantal: 7st

Behandlingsmetodik: KBT, A-CRA, rePulse och ART. Motivationsarbete kring kost, sömn och rutiner.

Föreståndare: Adam Rogård

073 999 08 22

adam.rogard@vibor.se

 

girl-1848477_640.jpg

Vibor Gläntan behandlingshem i Östhammar

Vibor Gläntan vänder sig till flickor i åldern 13-20 år med psykiska problem och psykosocial problematik. Ungdomarna kan exempelvis ha följande svårigheter eller funktionsnedsättningar: identitetsproblem, depressioner, självmordstankar, aggressiva utbrott (utåtagerande), trotsbeteende, hemmasittande, uppförandestörning, skolproblematik, sömnproblematik, relationssvårigheter, destruktiva beteenden (självskada), aktiva och på väg in till destruktiva miljöer och umgänge.

Vilka mål har vi för den placerade ungdomen?

 • Skapa ett tryggt och gemytligt boende.
 • Skapa ett gott studieklimat.
 • Stötta ungdomarna att skapa en bra fritid.
 • Stärka individen och samtidigt uppmuntra ungdomen att skapa ett eget positivt nätverk.
 • Självständighetsträning med bl a matlagning, tvätt, städ och ekonomi.
 • Stötta ungdomen att försöka komma in i arbetslivet.

Hur uppnår vi dessa mål?

 • Regelbundna samtal mellan ungdomen och dess kontaktmän.
 • Skapa nätverk med vårdnadshavare, arbetsgivare, myndigheter, kyrkor, ideella organisationer, gode män, etc.
 • Upprätta en genomförandeplan tillsammans med ungdomen och socialtjänsten.
 • Motiverande samtal och studiestöd.
 • Skapa en familjär stämning utan att ge avkall på vår professionalitet.

Information till ungdom

Information till dig som kommer till oss

Våra behandlingshem är öppna behandlingshem vilket innebär att våra dörrar är olåsta och vi håller inte kvar någon mot dennes vilja. Vi värnar om din säkerhet och integritet och du som bor hos oss har ett eget rum. Vid specifika situationer, exempelvis för att säkerställa din säkerhet kan personal komma in under förutsättningen att de alltid meddelar dig och medvetandegör dig innan de går in i rummet. Dina hemvistelser planeras tillsammans med dig, din handläggare, din familj och boendet.

Vi tycker också att det är viktigt att man är fysiskt aktiv och håller en hälsosam kost.  Vi uppmuntrar därför till fysisk aktivitet på gym eller utanför våra boenden. Vi planerar aktiviteter utifrån årstider och dina individuella önskemål. Vi erbjuder estetiska aktiviteter såsom fotografering och musikskapande. Du har också möjlighet att påverka måltiderna eftersom du lagar mat tillsammans med personalen och kan komma med önskemål om måltider vid exempelvis husmöten.

Det är ytterst viktigt att du kan påverka din livssituation och känner dig delaktig i att kunna påverka din vardag och tillvaro. Vi ska kunna erbjuda dig trygghet, förutsägbarhet, struktur, tydlighet och respekt. Dessa är viktiga faktorer som ska prägla allt vårt gemensamma arbete och som vi värnar om att du ska känna.

-Vi har haft våra bråk men också riktigt fina stunder
 Från ungdomar

Behandling

 • Behandlingsarbetet bedrivs med evidensbaserad KBT.
 • Behandlingssteg ART, MI, TA och ADL.

Behandlingsarbetet utgår från evidensbaserade behandlingsmetoder inom KBT i kombination med metoder som Aggression Replacement Training (ART), Adolescent Community Reinforcement Approach (a-CRA), Tillämpad beteendeanalys (TBA),  motiverande samtal (MI), Tillämpad Avslappning (TA) och allmän daglig livsföring (ADL), individuella behandlingssamtal och även teckenekonomisystem för att skifta fokus, höja motivationen och öka färdigheterna.

pair-1853996_640.jpg

Kognitiv beteendeterapi
KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Inlärningspsykologi utgör en viktig del av behandlingsarbetet där fokus ligger på lärande och lärandeprocesser där ungdomen  genom vägledning och rollspel får verktyg att ta itu och handskas med sina svårigheter. Fokus ligger på att hjälpa ungdomen att förändra destruktiva beteenden och ge möjligheter till alternativa sunda beteenden genom bland annat metoderna.

ART
ART är ett utbildningsprogram för att förändra och lära in nya beteenden samt öka den sociala kompetensen. Syftet är att träna på att samarbeta, kontrollera sin ilska, lösa konflikter, ta hänsyn till andra, visa empati, hantera stress etc.

Mentalisering
Vi arbetar även med mentalisering genom processer som exempelvis ART-lektioner samt i olika situationer i vardagen – genom samtal och den dagliga kontakten. Mentalisering innebär att individen försöker förstå sig själv och andra utifrån mentala tillstånd såsom tankar, impulser, känslor och önskningar. Vid mentalisering sätter sig individen in i en annans perspektiv och världsbild för att förstå den andre, hur den tänker och agerar.

När man mentaliserar kring sig själv, går man vid sidan av och betraktar sina tankar och känslor utifrån. På så vis kan man komma till insikt om att det finns många perspektiv för att förstå verkligheten vilket är en grundpelare för hur vi interagerar och fungerar med andra och är därmed grundläggande för hur våra relationer skapas och utvecklas.

Vi försöker arbeta utifrån en holistisk syn där alla delar samverkar, dvs. vi försöker se till helheten genom att arbeta med såväl tankar och känslor som fysisk aktivitet och sund kost.

Teoretisk grund

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har sin grund i inlärningspsykologin, det vill säga hur beteenden lärs in och bibehålls. Idag är KBT den mest vetenskapligt understödda behandlingsmetoden för många typer av psykiatriska system och psykosociala funktionshinder. KBT kan också hjälpa individen att kunna se konsekvenserna av ett beteende, förstå de egna motiven och utveckla alternativa beteenden till de som är destruktiva för en själv eller andra i ens omgivning.

Vi antar ett systemteoretiskt perspektiv när vi arbetar med individens nätverk där vi utgår från en helhetssyn. Fokus ligger på att identifiera grundorsaken till problematiken och samverkan sker med vårdnadshavare, skolan, sjukvård, godemän, socialtjänsten, det vill säga ungdomens nätverk.

Vi antar även en miljöterapeutisk och salutogent förhållningsätt där personalen vägleder och handleder ungdomen i aktiviteter både inom och utanför behandlingshemmet samt i sociala interaktioner. Vi har en processorienterad, praktisk och pedagogisk förhållning i det som pågår dagligen på behandlingshemmen.

Behandling

Behandlingsarbetet inom Skillstreaming utgår från evidensbaserade behandlingsmetoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Inom KBT fokuserar man på samspelet mellan individen och omgivningen, och hjälper individen att se konsekvenserna av ett beteende, att förstå de egna motiven samt att utveckla alternativa beteenden.

Behandlingssteg

Skillstreaming utgår från metoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombinaion med  ART (Aggression Replacement Training), MI (motiverande samtal), TA (Tillämpad Avslappning) meditation, yoga och ADL (allmän daglig livsföring). Mentalisering och systemteoretiskt perspektiv präglar behandlingsprocesserna. Dessa metoder och perspektiv underlättar förändringsprocesser samt främjar motivation.

Matchning och inskrivning

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag med god kvalitet behövs underlag från uppdragsgivaren. Bedömning av om inskrivning och bakgrundsuppgifter används till riskbedömning och matchning samt placeringsuppgifter används till inskrivningsunderlag. Vårdplanen, vilken utgår från BBIC, används till samtycke till placeringen och ger övergripande mål för placeringen och ska vara klart senast vid inskrivningen. Vi kan tillhandahålla neuropsykiatriska utredningar genom ett mobilt neuropsykiatriskt team bestående av specialister såsom psykiatriker och psykologer.

Behandling: introduktion och kartläggning

Fokus på observationer, analyser och fokusering på ungdomens beteendeproblematik. Kartläggning av överskotts- och underskottsbeteenden, förstärkare och styrkor. Vi arbetar och gör uppföljningar baserad på utveckling och beteendeförändring under placeringstiden. Behandlingen baseras på den genomförandeplan som tagits fram utifrån de behov och målsättningar som beskrivs i vårdplanen. Ungdomen börjar även med ART lektioner. Behandlingsinsatserna intensifieras i form av bland annat individuella strukturerade samtal och övningar som kan också ske i grupp. Ungdomen övar exempelvis på mer utvecklade sociala färdigheter och känslokontroll utifrån ART.

Vidmakthållande och utsluss

I detta behandlingssteg tränar ungdomen på att vidmakthålla de inlärda färdigheterna, samt att generalisera dem till den miljö hon eller han kommer att befinna sig i efter genomförd behandling. Efter avslutad behandling på våra behandlingshem kan vi erbjuda eftervård och fortsatt stöd i form av familjehemsplacering eller våra träningslägenheter.

Utredning

Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning i samarbete med ett mobilt utredningsteam bestående av psykiatriker, psykolog och sjuksköterska. Utredningen sker i samverkan med behandlingshemmet. Utredningen pågår ca under 90 dagar och aktiviteterna kring det äger rum på behandlingshemmet. Vi erbjuder neurologisk, somatisk och mer komplex psykiatrisk utredning. Utredningen börjar med en granskning av inhämtad dokumenterad material från olika insatser och aktörer såsom socialtjänsten, förlossningsjournal, barnhälsovården, skolhälsovård, BUP eller annan t.ex. landsting/kommun. Därefter genomgås ett flertal aktiviteter i form av inledande samtal, tester av olika slag, bakgrundsintervjuer, utredningar kartläggning och diagnostik och rekommendationer.

Nätverksarbete

Vi verkar för att främja samverkan och samsyn mellan ungdom, vårdnadshavare, placerande myndighet, skolan samt andra viktiga aktörer i ungdomens nätverk för att skapa rätt förutsättning för en lyckad behandling. En individuell planering görs för varje unga vuxna vid början av en placering. På individnivån genomförs uppföljningsmöten med socialtjänst, föräldrar och ungdom. Uppföljning sker utifrån målen i genomförandeplan samt med månadsrapporter som skickas till uppdragsgivaren. Vi erbjuder bland annat strukturerade överlämningar och regelbundna uppföljningar för att skapa kontinuitet i behandlingen.

VIBOR

Placeringsförfrågan