Behandlingshem i Östhammar

Behandlingshem för flickor 13-20 år

Vårat Behandlingshem och konsulentstödda familjehem erbjuder individanpassad heldygnsvård flickor (13-20 år) med psykosocial problematik. Placeringar hos oss är alltid baserade på matchningsprincip där vi utgår från våra behandlingsmetoder, personalgruppens kompetenser, ungdomarnas gruppdynamik och problematik med den tilltänkta placerande ungdomens bakgrund. På vårat behandlingshem i Östhammar har vi sju platser för flickor.

Skärmavbild 2021 09 30 Kl. 10.41.42
Girl 1848477 640.jpg

Behandling för flickor

Behandlingsarbetet inom Vibor Gläntan Unga Vuxna utgår från evidensbaserade behandlingsmetoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.

Inom KBT fokuserar man på samspelet mellan individen och omgivningen, och hjälper individen att se konsekvenserna av ett beteende, att förstå de egna motiven samt att utveckla alternativa beteenden.

Nätverksarbete

Vi verkar för att främja samverkan och samsyn mellan ungdom, vårdnadshavare, placerande myndighet, skolan samt andra viktiga aktörer i ungdomens nätverk för att skapa rätt förutsättning för en lyckad behandling.

Kvalitetssäkring

Alla våra vårdverksamheter kvalitetssäkras utifrån de lagar och förordningar som verksamheterna omfattas av.
Verksamheterna uppfyller bl.a. kraven från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kvalitetsarbetet inbegriper bland annat riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, utvärderingar och uppföljningar. Skandinavisk sjukvårdsinformation (SSIL) utför kvalitetsindex genom intervjuer med våra uppdragsgivare och klienter som utvärderar vår verksamhet utifrån deras erfarenheter av oss som uppdragstagare.

Denna utvärdering ligger till grund för förbättring och utveckling av verksamheterna och utgör därmed en viktig del av kvalitetsarbetet hos Vibor Gläntan Unga Vuxna. För att ta del av SSIL:s utvärderingar och rapporter om Vibor Gläntan Unga Vuxna, vänligen besök www.ssil.se.

Vi tillämpar mötes- och dokumentationsstrukturen och grundvärderingarna enligt modellen BBIC. Därför utbildar vi all vår personal i BBIC samt i dokumentation och rapportering som grundas på BBIC för att hålla god kvalitet i journalsystemet SecuraNova som används på samtliga enheter.

Vi håller oss dessutom uppdaterade med aktuell forskning och vidareutbildar fortlöpande vår personalgrupp
utefter det för att hålla god kvalitet i vårt arbete.

VIBOR

Placeringsförfrågan