Familjehem för vuxna män och kvinnor 18 år och uppåt

Konsulentstödd familjehemsvård

Familjehem för unga vuxna och vuxna 18–50 år med tidigare missbruk, kriminalitetproblematik och psykisk ohälsa. Våra familjehem stöttar individen i att hålla sig drogfri, leva utan kriminalitet samt vid psykisk ohälsa.

Vår målsättning är att den placerade ska få en nykter och drogfri väl fungerande vardag. Vi ser vikten av en daglig sysselsättning som en förutsättning för en god återanpassning till samhället.

Vi har ett salutogent förhållningssätt och lägger mycket fokus på det friska.
Då Gläntan Unga vuxna även bedriver behandlingshem med utgångspunkt från Tolvstegsrprogrammet och kognitiv beteendeterapi, så ser vi nyttan med att ha familjehem med den kompetensen.

Vi ställer höga krav på våra familjer och deras lämplighet, men vi ställer också krav på oss själva.
Vi genomför löpande kvalitetsuppföljningar via SSIL, egenkontroller samt utbildning
Vi har hög kompetens gällande målgruppen unga vuxna och kan erbjuda stödinsatser till familjehemmen såsom handledning, utbildning, anhörigstöd och även utbildning för anhöriga. Under placeringen i familjehemmet kan vi bistå med riktade insatser direkt till den placerade.

Vill du bli familjehem?

Vi söker ständigt efter familjer till vår verksamhet.
Känner du att din familj kan och vill bidra till att ge människor stöd och vägledning i en period i livet?

Våra riktade insatser kan t.ex. vara

  • Fördjupningssamtal med KBT-terapeut
  • Terapeutiska samtal med leg. psykoterapeut
  • Kriminalitet som livsstil
  • Återfallsprevention
  • Spelprogrammet (KBT-baserat)

Gläntan Unga Vuxna AB har idag ramavtal med följande kommuner i Södermanlands län:
Eskilstuna, Gnesta, Katrineholm, Nyköpings, Strängnäs, Trosa och Vingåker.

I vårt arbete med att finna kvalificerade familjehem genomför vi en omfattande kartläggning. Vi inhämtar registerutdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister, Socialregistret, Försäkringskassan, Kronofogden och Transportstyrelsen. Detta följs av hembesök, grund- och djupintervju, skattningar och referenstagning.

Kartläggningen redovisas i ett väl bearbetat utredningsunderlag som överlämnas till socialtjänsten.
Vi erbjuder även behandlingsfamiljer där erfarna behandlare arbetar i team tillsammans med familjehem och konsulenter för att ge den placerade kvalificerade kartläggnings- och behandlingsinsatser (t.ex. ADDIS, ASI, KSL/PICT, 12-stegsprogram, KBT, MET, m.m.).

Vi erbjuder kostnadsfritt anhörigprogram för våra familjehem, de placerade och deras anhöriga. Detta ger en möjlighet för familjens medlemmar och andra anhöriga att få träffa andra i samma situation och dela erfarenheter.

Familjehem för unga vuxna och vuxna

Vi erbjuder erfarna familje- och jourhem till unga vuxna och vuxna med spetskompetens inom beroende- och missbruksproblematik.
Här ges stöd och behandling till den placerade i ett mindre sammanhang med en familjär och trygg atmosfär. Vi utreder alla våra familje- och jourhem enligt Socialstyrelsens riktlinjer och vår legitimerade personal stöder dem med dygnet runt-jour under hela uppdragets gång. På så sätt kan vi garantera ett tryggt och säkert boende som kan anpassas väl efter den placerades behov.

Loneliness 3837100 1920 1024x649

Bedömning & Kartläggning

Inför en placering görs alltid en individuell bedömning av klientens problematik och livssituation.
Bedömningen ligger till grund för matchning av den sökandes behov med rätt behandlingsinsats och intensitet Placeringens längd varierar efter klientens behov. Vid behov kan familjehemsenheten samordna neuropsykiatrisk bedömning eller utredning.

Stöd & Behandling

Vi utreder alla våra familje- och jourhem enligt Socialstyrelsens riktlinjer och de är alla utbildade i beroendeproblematik. Vårt arbetslag består av socionomer, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, alkohol- och drogterapeuter och har dygnet runt-jour för att kunna vägleda och stötta när akuta situationer uppstår. Handledning och vidareutbildning sker regelbundet liksom uppföljning med uppdragsgivaren och familjehemmet. Vi äger hela vårdkedjan och kan garantera långsiktighet. I våra placeringar för vuxna ingår en träff med alkohol och drogterapeut per vecka.

Behovsanpassad matchning

Den placerade individens behov och en hållbar vardag är grunden för vår matchning med rätt behandling och rätt familjehem. I våra familjehem får man stöd i att bibehålla sin nykterhet och drogfrihet och hjälp med att hitta meningsfull sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier. Här ges även stöd för en fungerande vardag med till exempel kosthållning, rutiner och struktur.

Vi har stor kunskap och erfarenhet av att arbeta med flera sorters placeringar, som SoL och LVM (Lagen om vård av missbrukare/Socialtjänstlagen).

Vill du bli familjehem?

Vi söker ständigt efter familjer till vår verksamhet.
Känner du att din familj kan och vill bidra till att ge människor stöd och vägledning i en period i livet?

För dig som är intresserad av uppdrag som familjehem

Vill du/ni arbeta hos oss som familjehem?
Vi välkomnar både ensamstående personer och par att bli familjehem. Vår ambition är att vi ska kunna spegla de olika familjestrukturer som finns i samhället, där familjer lever i olika sammansättningar och har varierande boendeformer.

Vad som krävs när man vill bli familjehem är att man har
• god erfarenhet av målgruppen unga vuxna som har olika sociala problem
• en trygg plats
• tid

Vårt samarbete startar med att en av våra familjehemskonsulenter gör ett hembesök. Vid detta möte finns god tid för frågor och information. Om vi därefter är överens att vi vill gå vidare tillsammans, sammanställs en så kallad familjehemsutredning utifrån flera olika intervjuer skattningar och utdrag från olika myndighetsregister. Våra konsulenter genomför dessa intervjuer med er som blivande familjehem.

Som familjehem ingår man i teamet Gläntan Unga vuxna

Teamet består av familjehemmet och våra konsulenter i familjehemsverksamheten. Vi samverkar även med behandlare på vårt behandlingshem. Vid behov av mer strukturerade behandlingsinsatser och stöd kan vi även erbjudas av psykoterapeut och KBT-terapeut.

Familjehemskonsulenten besöker familjehemmet minst en gång var tredje vecka (ibland oftare) för handledning, råd och stöd. De finns tillgängliga dygnet runt, alla dagar under året. Konsulenten har den samordnande funktionen för alla insatser kring den placerade och har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren. Familjehemmet ges därmed möjlighet att fokusera på omsorgen om den placerade.

Alla familjehem får genomgå vår uppskattade anhörigutbildning. Vi har även varje år olika utbildningsdagar där vi tar upp ämnen som berör ert uppdrag som familjehem. Ni får då också möjlighet att träffa andra familjehemsföräldrar som bor och verkar i samma geografiska område som ni gör.

Verkar detta intressant?
Hör av er så berättar vi mer om vår familjehemsverksamhet.

Är du ung vuxen och vill veta mer om våra familjehem?

Som ung vuxen kan man vara i behov av ett tryggt hem en period. Det kan vara efter en avslutad behandling eller efter en längre tid i ett aktivt missbruk. Det kan vara att man behöver stöd för en ny start i livet. En trygg plats att bo på tillsammans med trygga och stabila personer. Genom ett boende i våra familjehem kan man i lugn och ro få detta stöd och den sociala gemenskap som behövs i vuxenlivet.

Vår målsättning är att den unge ska må bra i den familjegemenskap som ett boende i familjehem innebär. Ett bra mående i drogfrihet med en meningsfull sysselsättning. Att få möjlighet att få träna på de vardagliga rutiner som ett ”normalt” liv innebär.

Behöver du mer stöd har vi tillgång till enskild handledning och individanpassad programverksamhet. Vid särskilda behov kan vi även erbjuda psykoterapi och KBT-samtal med legitimerade terapeuter.

Hos oss finna möjligheten att ha sin dagliga sysselsättning i den familj som du är placerad i. Det finns familjehem där man kan vara med och arbeta på en gård eller med hästar genom ridning. Vi har även möjlighet att hjälpa till och ordna en praktikplats utanför hemmet. En del av våra vuxna placerade väljer istället att studera på Komvux, folkhögskola, studiecirklar mm.

På fritiden har våra familjehem också många olika intressen. Det kan vara jakt, fiske, bilar, motorcyklar, cross, båtar, rollspel, konst, olika sorters hantverk och mycket mer. Det finns också möjlighet till träning av olika slag såsom gym, fotboll, simning, ridsport, yoga och meditation.

Vi stöttar dig även i myndighetskontakter och arbetar också för att du ska kunna återuppbygga en relation med din familj och ditt nätverk. Vi erbjuder även under placeringstiden kostnadsfri anhörigutbildning till de som önskar i ditt nätverk.

Vill du veta mer?

VIBOR

Placeringsförfrågan