Vanliga frågor och svar om familjehem

Här har vi samlat de vanligaste frågor och svar om familjehem.
Frågorna handlar i huvudsak om familjehem för barn och ungdomar.
Hittar du inte svaret på din fråga i listan, kontakta oss så hjälper vi dig.

Som familjehem får ni ekonomisk ersättning vid ett uppdrag. Ersättningen är uppdelad i ett arvode och en omkostnadsersättning. Ersättningens storlek beror på uppdragets omfattning och komplexitet. Familjehemsuppdrag räknas inte som en anställning. Arvodet är lön för det uppdrag du utför och är en skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst, den är sjukpennings- och pensionsgrundande.

Arvodet berättigar inte till tjänstepension, A-kassa, semesterlön eller semesterersättning.

Omkostnadsersättningen ska täcka barnets omkostnader för mat, kläder, fickpengar, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, TV, telefon samt normalt slitage. Du får göra avdrag för omkostnadsersättningen i din deklaration.

Familjer som tar emot andras barn i sitt hem kallas familjehem. Orsaker till att barn behöver placeras ser olika ut och i familjehemmet kan de behöva bo allt från några månader till flera år eller under hela uppväxten.
Att ta emot ett barn innebär en omställning för både familjehemmet och barnet.

Det är viktigt att det finns ett vuxenengagemang och vardagsrutiner som främjar ett barns utveckling. Familjehemmen är en del i en process att arbeta mot, i den mån det är möjligt, att barnet ska kunna återförenas med sina vårdnadshavare.

Familjer som tar emot barn och ungdomar som behöver placeras akut kallas för jourhem.
I jourhemmet stannar barn och unga en kortare tid medan socialtjänsten utreder
barnets och den ungas livssituation. Under handläggningstiden är det viktigt att jourhemmet
är en trygg plats för ett barn i en lugn och stabil familjemiljö.

Går du i tankarna på att bli familjehem eller vill du veta mer om vad det innebär, är du varmt välkommen att kontakta oss genom kontaktformuläret, mail eller telefon, så ska vi göra vårt bästa att besvara dina frågor.
För dig som är intresserad av att bli familjehem börjar vi med ett inledande telefonsamtal där du får berätta om dig och din familj och vi berättar om oss och hur vi arbetar. I ett andra steg begär vi in registerutdrag samt ett hembesök för personligt möte och intervju. Vi tar personliga referenser och ser likväl att ni tar del av våra referenser, det är viktigt att ni bedömer oss liksom vi bedömer er.

Alla typer av familjer och bakgrunder kan bli familjehem. Vi genomför alltid en omfattande utredning med de familjer som anmält intresse. För att bli familjehem behöver du vara en trygg vuxen med en stabil och ordnad tillvaro för att främja barnets utveckling. Du behöver ha gott om tid och tålamod och ett engagemang och känslomässigt utrymme för att hjälpa andra människor. Som familjehem behöver du samarbeta med uppdragsgivare, socialtjänsten och biologföräldrar. Viktigt är att acceptera olikheter och ha ett respektfullt bemötande och ha en förståelse för att förutsättningar hos individer varierar.

Socialtjänsten kan vända sig till ett företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsverksamhet när de själva inte hittar ett familjehem. Företaget erbjuder då kommunen ett lämpligt familjehem utifrån barnets behov som är utrett och godkänt av företaget. Det blivande familjehemmet måste godkännas av kommunens socialnämnd innan familjehemmet kan ta emot en placering.

Vår utredningsprocess bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam formulär (Bedömning vid rekrytering av familjehem) samt utgår från Västeråsmodellen och delar av utredningen är Kälvestens inspirerad.

 

I vår utredning ingår hembesök, referenstagning samt registerinhämtning från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och socialtjänsten.
Vi genomför bas- och djupintervju samt analys av intervjun.
Under utredningsprocessen har både ni och vi möjlighet att avbryta utredningen.

I samråd med oss säkerställer vi en matchning utifrån era förutsättningar. Varje barn har sina specifika behov och många gånger kan man arbeta heltid. Barnets behov av stöd avgör om du kan ha ett vanligt heltidsarbete.
I förstärkta familjehemsuppdrag är det ett krav att en vuxen är hemma på heltid, ibland båda om behov finns. Viktigt är att du har utrymme i ditt liv att engagera dig i ett barn som är i behov av extra stöd. Behovet av stöd kan variera över tid och förutsätter flexibilitet i ditt arbete.

Ja det går bra, samma krav ställs som i familjer med två vuxna att du lever ett ordnat liv, har tid och engagemang samt känslomässigt utrymme att ta emot ett barn.

För oss är det grundläggande att samma familjehemskonsulent är kopplad till den unge och familjehemmet. Detta för att skapa en så god och solid relation som möjligt. Det är viktigt för den unge att de närmaste personerna runt denne är bestående. Familjehemskonsulenten handleder och har regelbunden kontakt med familjehemmet och den unge minst en gång per vecka.

 

Våra familjehemskonsulenter erbjuder tillgänglighet 24 timmar per dygn för stöd och lösning av problem.
Vi har hög prioritet på vår tillgänglighet för vi är av den uppfattningen att våra familjehem utför ett viktigt uppdrag. Vi arbetar med att underlätta den unges relation till sitt biologiska nätverk och hur kontakten ska se ut utformas i genomförandeplanen. Vi har även veckovisa överlämningar om barnets situation med biologiska föräldrar.

Den dagliga omsorgen sköter familjehemmet om, med stöd av konsulenten och socialtjänsten har ett grundläggande ansvar. Viktiga beslut ska tas i det tredelade föräldraskapet; föräldrar, familjehem och socialtjänst.

Vi rekommenderar max tre barn, inklusive familjehemmets biologiska hemmavarande barn samt placerat barn. Det handlar om att det kräver extra tid och engagemang att arbeta med förstärkta uppdrag.

Enligt forskning vet vi att det blir mindre tid för återhämtning och vila om man har många barn i hushållet,
vilket kan öka risken för sammanbrott eller att det placerade barnets behov inte tillgodoses på bästa sätt.

Ett traditionellt uppdrag innebär att barnets behov av omsorg och stöd inte är av omfattande art.

Familjehemmet ska kunna förvärvsarbeta parallellt med ett uppdrag.
Ett förstärkt uppdrag innebär att barnets behov av omsorg och stöd är komplex och av omfattande art.
Det är önskvärt att en vuxen är hemma på heltid men inte ett måste/krav.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Ställ din fråga i formuläret här nedan så besvarar vi din fråga så fort vi kan.

VIBOR

Placeringsförfrågan